Polityka Prywatności SZOZ MULTIMED Sp. z o. o.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w SZOZ MULTIMED sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami do prowadzenia dokumentacji medycznej konieczne jest podanie:
 • nazwisko i imię (imiona)
 • data urodzenia
 • oznaczenie płci
 • adres miejsca zamieszkania
 • numer PESEL
 • nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego, jeśli wymagane

 • Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest SZOZ MULTIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul.Chemików 5.
 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych SZOZ MULTIMED Sp. z o.o., 32-600 Oświęcim, ul.Chemików 5.

 • Dane osobowe
  Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • objęcia Państwa opieką medyczną,
 • dostarczenia Państwo usług niemedycznych polegające m.in. na doborze okularów i soczewek korekcyjnych,
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizowania Państwa danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny placówki).

 • Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  3. prawo wycofania zgody,
  4. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  5. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  6. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  8. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

  Udostępnianie danych podmiotom trzecim
  SZOZ MULTIMED Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe:
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

 • SZOZ MULTIMED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

  INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
  (dla pacjentów)

  Zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych tzw. RODO (Rozporządzenie parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Multimed” Spółka z o.o., której siedziba znajduje się pod adresem : ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim.
  2. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby zatrudnione lub współpracujące ze spółką, trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzeniem udzielanymi usługami medycznymi.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pacjentów jest :
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
 • 4. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są przez osoby zatrudnione lub współpracujące ze Spółką oraz przez podmioty trzecie, trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzaniem udzielanymi usługami medycznymi.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji usługi, zgodnie z wymogami jakie określają dokumenty wymienione w pkt. 3.
  6.Pacjenci posiadają prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych (dotyczących osoby , której dane dotyczą.)
 • sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • przenoszenia danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem świadczenia usług medycznych. Pacjent jest zobowiązany do podania danych, a w razie ich nie podania nie zostanie zrealizowana usługa medyczna.
  8. Istnieje możliwość kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rodo@multimed.oswiecim.pl
  INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
  (dla osób upoważnioncyh przez pacjenta)

  Zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych tzw. RODO (Rozporządzenie parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Multimed” Spółka z o.o., której siedziba znajduje się pod adresem : ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności wynikających z upoważnień nadanych przez pacjenta osobom trzecim. Czynności te dotyczą głównie prawa osób upoważnionych do:
 • uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach.
 • uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta.
 • odbioru recept w imieniu pacjenta
 • 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. (Dz. U. 2015.2069 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U 2009.52.417 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (Dz. U. 2011.112.654 ze zm.)
 • 4. Dane osobowe (osób upoważnionych przez pacjenta) przetwarzane są przez osoby zatrudnione lub współpracujące ze spółką, trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzeniem udzielanymi usługami medyczynmymi.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji usługi, zgodnie z wymogami jakie określają dokumenty wymienione w pkt. 3.
  6. Posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych (dotyczących osoby, której dane dotyczą)
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • przenoszenia danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 7. Podanie danych osobowych (należących do osób upoważnionych przez pacjenta jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania osoba upoważniona przez pacjenta nie będzie miała prawa do:
 • uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach.
 • uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta
 • odbioru recept w imieniu pacjenta.
 • 8. Istnieje możliwość kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych,
  e-mail: rodo@multimed.oswiecim.pl

   Narodowy Fundusz Zdrowia
    Copyright © 2007 SZOZ Multimed Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
  Strona główna Aktualności Poradnie Lekarze Oddział rehabilitacji Medycyna pracy Kontakt Dane przedsiębiorstwa